IAHR International Workshop on Scour around Hydraulic and Coastal Structures (IAHR-SHCS)
Committee
Home / Committee

COMMITTEE


- International Scientific Committee

· Chairs

·  Hongwu Tang·  Bruce Melville

· Members

·  Jinhai Zheng·  B. M. Sumer·  D. M. Sheppard· Fabian Bombardelli
·  Robert Ettema·  Yee-Meng Chiew·  Liang Cheng
·  Niansheng Cheng
·  Michele Mossa·  D. R. Fuhrman·  Terry Sturm·  Jisheng Zhang
·  Naresh Singhal·  Asaad Y. Shamseldin·  Dawei Guan·  Lu Wang

Local Organizing Committee

· Chair

·  Dawei Guan             Hohai University


· Co-Chair

·  Naresh Singhai        The University of Auckland

· Members

·  Jisheng Zhang·  Asaad Y. Shamseldin·  Lu Wang·  Titi Sui
·  Xiangfeng Lin·  Zishun Yao